Achabovo víťazstvo nad sýrskym kráľom. - 1Benadad, kráľ Aramu, zhromaždil celé svoje vojsko. Išlo s ním tridsaťdva kráľov s koňmi a vozmi. Vystúpil, obkľúčil Samáriu a útočil na ňu. 2Poslal poslov do mesta k izraelskému kráľovi Achabovi 3a odkázal mu: "Takto hovorí Benadad: Tvoje striebro a tvoje zlato patrí mne, aj tvoje ženy a najlepšie deti sú moje." 4Kráľ Izraela odpovedal: "Ako hovoril môj pán, kráľ, tvoj som ja i všetko, čo mám." 5Posli prišli zasa a vraveli: "Takto hovorí Benadad: Poslal som k tebe s odkazom: Svoje striebro a svoje zlato, svoje ženy a svojich synov daj mne! 6Keď zajtra o tomto čase pošlem k tebe svojich sluhov, oni prehľadajú tvoj dom a domy tvojich sluhov, vezmú všetko, čo sa im bude páčiť, a odnesú." 7Nato izraelský kráľ zvolal všetkých starších krajiny a hovoril: "Zreteľne vidíte, že tento má zlé úmysly. Veď poslal ku mne po moje ženy a deti, po moje zlato a striebro a neodoprel som mu." 8Všetci starší a všetok ľud mu povedali: "Neposlúchni a nepovoľ!" 9Preto povedal Benadadovým poslom: "Povedzte môjmu pánovi, kráľovi: Všetko, po čo si k svojmu služobníkovi poslal prvý raz, urobím, ale túto vec nemôžem urobiť." Posli odišli a oznámili mu to. 10A Benadad mu poslal odkaz: "Nech bohovia urobia so mnou, čo chcú, ak bude prach Samárie stačiť do dlaní všetkého ľudu, ktorý je so mnou." 11Izraelský kráľ odpovedal: "Hovorí sa: »Nech sa opásaný nevychvaľuje ako odpásaný.«" 12Keď Benadad počul túto reč - práve pil s kráľmi v stanoch -, povedal svojim poddaným: "Útočte!" I zaútočili na mesto.

13V tom pristúpil k Achabovi, kráľovi Izraela, istý prorok a povedal: "Toto hovorí Pán: Videl si celý tento velikánsky zástup? Dnes ho dám do tvojej ruky, aby si videl, že ja som Pán." 14Achab sa opýtal: "Pomocou koho?" Odpovedal: "Toto hovorí Pán: Pomocou sluhov krajových kniežat." Opýtal sa: "Kto má otvoriť boj?" Odpovedal: "Ty." 15Nato spočítal sluhov krajových kniežat, bolo ich dvestotridsaťdva. Potom spočítal celé vojsko, všetkých synov Izraela: sedemtisíc. 16I vyrazili napoludnie, keď sa Benadad opíjal v stanoch, on i králi, tridsiati dvaja králi, ktorí mu prišli na pomoc. 17Najprv vyrazili sluhovia krajových kniežat. Vtedy poslali k Benadadovi a oznámili mu: "Zo Samárie vychádzajú ľudia!" 18On vravel: "Ak prichádzajú o mier, chyťte ich živých, a ak vychádzajú do boja, chyťte ich (tiež) živých!" 19Oni však už vytiahli z mesta, totiž sluhovia krajových kniežat a vojsko, ktoré išlo za nimi. 20Každý zabil svojho chlapa, takže Aramejčania utiekli. Izraeliti ich prenasledovali, ale aramejský kráľ Benadad ušiel na koni i s jazdcami. 21Vyrazil aj izraelský kráľ, ukoristil kone a vozy a zapríčinil Aramejčanom veľkú porážku.

22Vtedy ku kráľovi Izraela pristúpil prorok a povedal mu: "Choď, daj dohromady sily a dobre uváž, čo máš robiť, lebo kráľ Aramu na takto rok vytiahne proti tebe!"

23Sluhovia vraveli aramejskému kráľovi: "Ich Boh je horský Boh, preto nás premohli. Ak budeme s nimi bojovať na rovine, porazíme ich. 24A urob to takto: Odstráň kráľov, každého z jeho zadelenia, a postav namiesto nich námestníkov! 25Ty si však nazbieraj vojsko, ako bolo vojsko, ktoré si stratil, i kone, ako si mal predtým. Potom budeme s nimi bojovať na rovine, či ich nepremôžeme!" On poslúchol ich radu a urobil tak.

26Po uplynutí roku zhromaždil Benadad Aramejčanov a vystúpil do Afeku bojovať proti Izraelitom. 27Aj synovia Izraela sa zhromaždili, zásobili sa a išli proti nim. Synovia Izraela táborili proti nim ako dva kŕdliky kôz, Aramejčania však zaplnili krajinu. 28Vtedy pristúpil Boží muž a oslovil izraelského kráľa: "Toto hovorí Pán: Pretože Aramejčania povedali: »Pán je Boh vrchov, a nie Boh dolín,« vydám ti do ruky celý tento veličizný zástup, aby ste poznali, že ja som Pán." 29Sedem dní táborili proti sebe; na siedmy deň sa strhol boj a synovia Izraela porazili Aramejčanov, a to stotisíc pešiakov v jeden deň. 30Ostatní utekali do Afeku, do mesta, a tam padol múr na dvadsaťsedemtisíc tých, čo zostali. Utiekol aj Benadad. Došiel do mesta (a behal) z izby do izby. 31Jeho sluhovia mu povedali: "Počuli sme, že králi izraelského domu sú králi milosrdní. Obhoďme si okolo bedier vrecovinu, okolo hlavy povrazy a vyjdime k izraelskému kráľovi, azda nás nechá nažive." 32Opásali si teda okolo bedier vrecovinu a povrazy okolo hlavy, išli k izraelskému kráľovi a vraveli: "Tvoj sluha Benadad hovorí: Nechaj ma, prosím, nažive!" Odpovedal: "Je ešte nažive? Je mojím bratom!" 33Chlapi to brali za dobrý znak, rýchlo ho chytili za slovo a povedali: "Benadad je tvoj brat." Odpovedal: "Choďte, priveďte ho!" Keď Benadad prišiel k nemu, vyzdvihol ho na voz 34a povedal mu: "Mestá, ktoré môj otec odňal tvojmu otcovi, ti vrátim. V Damasku si porob ulice, ako môj otec urobil v Samárii. A ja po uzavretí zmluvy odtiahnem od teba." Uzavrel teda s ním zmluvu a prepustil ho.

35Vtedy ktorýsi z prorockých synov na Pánov popud povedal svojmu priateľovi: "Zbi ma!" Ale ten muž sa zdráhal udrieť ho. 36I povedal mu: "Pretože si nepočúval hlas Pána, len čo vyjdeš odo mňa zabije ťa lev." A keď odchádzal od neho, napadol ho lev a zabil ho. 37Stretol iného človeka a povedal: "Zbi ma!" On ho tak zbil, až ho poranil. 38Nato prorok išiel, stal si kráľovi do cesty, ale obväzom okolo očí sa prestrojil, 39a keď kráľ prechádzal, volal na kráľa: "Tvoj sluha vytiahol do boja a vtedy odbočil akýsi človek, doviedol ku mne muža a povedal: »Stráž tohto človeka! Ak sa stratí, ručíš mi za jeho život svojím životom, alebo zaplatíš hrivnu striebra.« 40Kým však mal tvoj sluha tu i tam robotu, toho nebolo." Nato mu izraelský kráľ povedal: "To je tvoj rozsudok, ktorý si si sám vyniesol!" 41Vtom si rýchlo odstránil obväz z očí a kráľ Izraela ho spoznal; že je spomedzi prorokov. 42I povedal mu: "Toto hovorí Pán: Pretože si vypustil z ruky muža, ktorý prepadol mojej kliatbe, bude tvoj život za jeho život a tvoj ľud za jeho ľud." 43A izraelský kráľ odišiel domov namrzený a išiel do Samárie.