"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Štyri vozy. - 1Znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri vozy vystupovali spomedzi dvoch vrchov; vrchy boli kovové. 2V prvom voze boli hnedé kone, v druhom voze čierne kone, 3v treťom voze biele kone, vo štvrtom voze kone strakaté, mocné. 4Ozval som sa a pýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: "Čo je to, môj pane?" 5Anjel mi odvetil: "To sú štyri vetry neba, ktoré vystupujú; predtým stáli pred Pánom celej zeme. 6V ktorom sú čierne kone, ten ide do severnej krajiny a biele idú za ním; strakaté idú do južnej krajiny. 7Mocné vyšli a usilovali sa prejsť po zemi." I riekol: "Choďte, prejdite zemou!" Nato prešli zemou. 8Potom na mňa zavolal a vravel mi: "Pozri, tie, čo idú do severnej krajiny, utíšia mi ducha v severnej krajine."

Symbolický úkon

Korunovanie veľkňaza. - 9Pán prehovoril ku mne takto: 10"Vezmi od zajatcov, od Holdaja, Tobiáša a Idaja, ktorí prišli z Babylonu, a choď v ten istý deň do domu Joziáša, syna Sofoniášovho; choď, 11vezmi striebro a zlato, urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza, Josedekovho syna Jozueho. 12A povedz mu: »Toto hovorí Pán zástupov: Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok; vyženie na svojom mieste a vybuduje Pánov chrám. 13On postaví Pánov chrám, on dostane slávu a bude sedieť a panovať na svojom tróne; i kňaz bude na svojom tróne a medzi nimi dvoma bude mierová dohoda.« 14Koruna bude pre Helema, Tobiáša, Idaja a Sofoniášovho syna Hena pamätníkom v Pánovom chráme. 15Aj takí, čo sú ďaleko, budú prichádzať a budú stavať Pánov chrám i poznáte, že ma k vám poslal Pán zástupov. Stane sa to, ak budete ochotne počúvať hlas Pána, svojho Boha."