"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

I. Videnie Zachariášovo, hl. 1 - 6

Úvod. - 1V ôsmom mesiaci druhého roku Dária prehovoril Pán k prorokovi Zachariášovi, synovi Barachiáša, Adovho syna takto: 2"Pán sa veľmi hnevá na vašich otcov. 3Povedz im teda: Toto hovorí Pán zástupov: Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov. 4Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali predošlí proroci: Toto hovorí Pán zástupov: Odvráťte sa od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov; ale nepočúvali a nedbali na mňa, hovorí Pán. 5Vaši otcovia - kdeže tí sú? A proroci? Či večne žijú? 6Azda moje slová a moje príkazy, ktoré som uložil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Vtedy sa obrátili a vraveli: »Ako sa Pán zástupov rozhodol, že bude s nami nakladať podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak s nami nakladal.«"

Symbolické videnia

Jazdci. - 7Dvadsiaty štvrtý deň jedenásteho mesiaca - to je mesiac šebat, v druhom roku Dária, prehovoril Pán k prorokovi Zachariášovi, synovi Barachiáša, Adovho syna, takto: 8Videl som v noci: Hľa, akýsi muž jazdil na hnedom koni. Stál medzi myrtovými kríkmi v priehlbine a za ním boli hnedé, strakaté a biele kone. 9I spýtal som sa: "Kto sú títo, Pane?" Odpovedal mi anjel, ktorý vo mne hovoril: "Ja ti ukážem, kto sú títo."

10Vtom sa ozval muž, ktorý stál medzi myrtovými kríkmi, a povedal: "To sú tí, ktorých Pán poslal poprechodiť zem." 11Oni povedali Pánovmu anjelovi, ktorý stál medzi myrtovými kríkmi: "Poprechodili sme zem a hľa, celá zem býva v spokojnosti." 12Pánov anjel odvetil: "Pane zástupov, dokedyže sa nezmiluješ nad Jeruzalemom a nad mestami Júdska, na ktoré sa hneváš už sedemdesiat rokov?" 13Pán odpovedal anjelovi, ktorý vo mne hovoril, dobrotivé slová, útešné slová. 14Tu mi povedal anjel, ktorý vo mne hovoril: "Takto volaj: Toto hovorí Pán zástupov: »Horlím za Jeruzalem a za Sion veľkou horlivosťou. 15A veľmi sa hnevám na bezstarostné národy, ktoré, keď som sa málo hneval, napomáhali zlo.« 16Preto takto hovorí Pán: Obrátim sa k Jeruzalemu milosrdne, bude v ňom postavený môj dom, hovorí Pán zástupov, a nad Jeruzalemom sa roztiahne meradlo. 17Ďalej volaj: Toto hovorí Pán zástupov: Ešte budú moje mestá oplývať šťastím, ešte Pán poteší Sion a vyvolí si Jeruzalem."