"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Napriek Božím prisľúbeniam… - 1Čo má teda Žid navyše alebo aký úžitok je z obriezky?

2Veľký v každom ohľade. Predovšetkým ten, že im sú zverené Božie výroky. 3A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? 4Vonkoncom nie! Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a všetci ľudia klamú, ako je napísané: "Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil, keď ťa budú súdiť." 5A čo povieme na to, že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý, keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky. 6Vonkoncom nie! Veď ako potom bude Boh súdiť svet?

7Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu, prečo som ešte súdený ako hriešnik? 8Nie je to potom tak, ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia, že hovoríme: "Robme zlo, aby vzišlo dobro"? Ich odsúdenie je spravodlivé.

Všetci sú pod hriechom. - 9Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom, 10ako je napísané:

"Nik nie je spravodlivý,

11

nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha.

12

Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými:
nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

13

Ich hrtan je ako otvorený hrob,
svojimi jazykmi hovoria ľstivo,
za perami majú jed vreteníc,

14

ich ústa sú plné kliatby a horkosti;

15

ich nohy sú rýchle prelievať krv,

16

na ich cestách skaza a nešťastie;

17

nepoznali cestu pokoja.

18

Pred ich očami nieto Božej bázne."

19A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. 20Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.

B. Božia spravodlivosť a viera, 3,21-31

Zjavila sa Božia spravodlivosť. - 21Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: 22Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: 23veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; 24ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. 25Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.

Úloha viery. - 27Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery. 28Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. 29Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru, aj pohanov; 30lebo je len jeden Boh, ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. 31Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, zákon potvrdzujeme.