"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Odporúčania a pozdravy. - 1Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobníčku Cirkvi v Kenchrách. 2Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému.

3Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi. 4Oni nastavili vlastné šije za môj život. Im som nielen ja zaviazaný vďakou, ale aj všetky cirkvi z pohanov. 5Pozdravte aj cirkev v ich dome.

Pozdravte môjho milovaného Epaineta, prvotinu Ázie v Kristovi. 6Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás. 7Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi. 8Pozdravujte Ampliáta, môjho milovaného v Pánovi. 9Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, i môjho milovaného Stachysa. 10Pozdravte Apella, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte tých, čo sú u Aristobula. 11Pozdravte Herodióna, môjho pokrvného. Pozdravte tých, čo sú u Narcisa a sú v Pánovi. 12Pozdravte Tryfainu a Tryfózu, ktoré pracujú v Pánovi. Pozdravte milovanú Persidu, ktorá veľa pracovala v Pánovi. 13Pozdravte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, i jeho aj moju matku. 14Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patrobasa a Hermasa a bratov, čo sú s nimi. 15Pozdravte Filológa a Júliu, Nerea, jeho sestru i Olympasa a všetkých svätých, čo sú s nimi. 16Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi.

Pozor na falošných učiteľov. - 17Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im. 18Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu, a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných.

19O vašej poslušnosti už vedia všetci. Preto mám z vás radosť, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom. 20A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami.

Pozdravy Pavlových spoločníkov. - 21Pozdravuje vás môj spolupracovník Timotej i Lucius, Jason a Sosipater, moji pokrvní. 22Pozdravujem vás ja, Tercius, čo píšem tento list v Pánovi. 23Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. 24Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladnice, a brat Kvartus.

Doxológia. - 25A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, 26ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru, 27jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.