"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

3. Výčitky nevďačnému národu

Spor Pána s Izraelom

1

Počujte, čo hovorí Pán:
"Vstaň, súď sa pred vrchmi
a kopce nech počujú tvoj hlas!"

2

Čujte, vrchy, Pánov spor,
i pevné základy zeme,
lebo Pán má spor so svojím ľudom,
s Izraelom sa bude pravotiť.

3

"Ľud môj, čo som ti urobil?
A čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi!

4

Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny,
z domu otroctva som ťa vykúpil
a postavil som ti na čelo
Mojžiša, Árona a Máriu.

5

Ľud môj, spomeňže si,
čo zamýšľal moabský kráľ Balak
a čo mu odpovedal Balám, Beorov syn,
od Setimu až po Galgalu,
aby si poznal láskavé skutky Pánove."

Pravá nábožnosť

6

"S čím mám predstúpiť pred Pána,
skloniť sa pred Bohom výsosti?
Mám prísť pred neho s celopalmi?
S jednoročnými teliatkami?

7

Či má Pán záľubu v tisícoch baranov,
v desaťtisícoch potokov oleja?
Či mám dať svojho prvorodeného za svoj hriech,
plod svojho lona za zločin svojej duše?"

8

Oznámili ti, človeče, čo je dobré
a čo žiada Pán od teba:
iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo
a pokorne chodiť so svojím Bohom.

Súd nad Jeruzalemom

9

Čuj! Pán volá k mestu -
a spása tým, čo sa boja tvojho mena!
"Počúvajte prút a toho, čo ho ustanovil.

10

Ešte je oheň v dome zločinca:
zločinné poklady a mizerná zmenšená efa.

11

Či ospravedlním, keď je váha bezbožná
a vo vrecku sú falošné závažia?

12

Jeho boháči sú plní násilia,
jeho občania hovoria klamstvo
a jazyk v ich ústach je lesť.

13

Nuž aj ja ťa začnem udierať,
nivočiť pre tvoje hriechy.

14

Budeš jesť a nenasýtiš sa,
vnútro ti ostane prázdne.
Čo uchytíš, nezachrániš,
a čo zachrániš, odovzdám meču.

15

Budeš siať, ale žať nebudeš,
budeš šliapať olivy,
no nepomažeš sa olejom,
i mušt, no víno piť nebudeš.

16

Zachovával si predpisy Omriho
a všetky skutky Achabovho domu,
kráčal si podľa jeho rád,
aby som z teba púšť urobil
a z tvojich obyvateľov výsmech;
budeš niesť posmech národov."