"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Ježiš pred Pilátom. - 1Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi 2a začali naňho žalovať: "Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ." 3Pilát sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" On odpovedal: "Sám to hovoríš." 4Pilát povedal veľkňazom a zástupom: "Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človeku." 5Ale oni naliehali: "Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem."

Ježiš pred Herodesom. - 6Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan. 7A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. 8Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. 9Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič neodpovedal. 10Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. 11Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. 12V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve.

Ježiš znova pred Pilátom. - 13Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud 14a povedal im: "Priviedli ste mi tohto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človeku nič z toho, čo na neho žalujete. 15Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. 16Potrescem ho teda a prepustím." (17)

18Tu celý dav skríkol: "Preč s ním a prepusť nám Barabáša!" 19Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu.

20Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. 21Ale oni vykrikovali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!" 22On k nim tretí raz prehovoril: "A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím." 23Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval 24a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti: 25prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli.

Krížová cesta. - 26Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.

27Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. 28Ježiš sa k nim obrátil a povedal: "Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. 29Lebo prichádzajú dni, keď povedia: »Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!«

30Vtedy začnú hovoriť vrchom: »Padnite na nás!« a kopcom: »Prikryte nás!« 31Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?"

32Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov.

Ukrižovanie. - 33Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. 34Ježiš povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia."

Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. 35Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: "Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec." 36Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot 37a hovorili: "Zachráň sa, ak si židovský kráľ!" 38Nad ním bol nápis: "Toto je židovský kráľ."

Kajúci zločinec. - 39A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: "Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!" 40Ale druhý ho zahriakol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? 41Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé." 42Potom povedal: "Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva." 43On mu odpovedal: "Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji."

Ježiš na kríži umiera. - 44Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. 45Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly 46a Ježiš zvolal mocným hlasom: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha." Po tých slovách vydýchol.

Po Ježišovej smrti. - 47Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: "Tento človek bol naozaj spravodlivý." 48A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov.

49Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to.

Ježišov pohreb. - 50Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek 51z judejského mesta Arimatey, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo, 52zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. 53Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. 54Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota. 55Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to, ako uložili jeho telo. 56Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj.