"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Ďalšie dôsledky bohatstva

1

Je tu (ešte iné) zlo,
ktoré som videl pod slnkom
a ktoré ťažko (dolieha) na človeka.

2

Je to človek, ktorému Boh dal
bohatstvo, majetok a slávu,
takže jeho duša nemá v ničom nedostatku,
nech by si zažiadal čokoľvek,

ale Boh mu už nedopraje možnosť,
aby z toho mohol aj požívať,
a niekto cudzí to požije.

Hľa, toto je márnosť,
toto je ozaj zlostná choroba!

3

Keby niekto splodil aj sto synov
a sám by sa tiež dožil mnoho rokov,
- dni jeho rokov by boli početné -

duša by sa mu však nenasýtila bohatstvom,
ba ani pohrebu by sa mu nedostalo:

tak si (o ňom) myslím,
že je na tom lepšie nedochôdča ako on.

4

Lebo ono (síce) v márnosti prišlo (na svet)
a zasa za tmy odchádza preč:
jeho meno zakrýva temno.

5

Ani slnko neuzrelo, ani ho nepoznalo,
ono však má (viac) pokoja ako tamten.

6

Keby bol žil tisíc rokov alebo aj dvetisíc,
ale keby nebol nič dobré zažil…,
či nepôjde všetko na jedno a to isté miesto?

Túžby človeka sú márne

7

Všetka námaha človeka slúži jeho ústam -
ale tým sa jeho duša nemôže ukojiť.

8

Akúže výhodu má múdry oproti pochabému?
A čo bedár, ktorý vie kráčať pred živými?

9

Lepšie je očami hľadieť (na dobro),
ako by sa duša mala (túžbou) pominúť.
Aj to je (len) márnosť a honba za vetrom.

Životná múdrosť

Všetko je vopred stanovené

10

Čo je to, čoho meno už dávno odznelo?
Je známe, že nik sa nemôže pustiť do súdu
s niekým silnejším od seba.

11

Veď je veľmi mnoho rečí,
ktoré len zväčšujú márnosť -
čo to môže osožiť človekovi?

12

Lebo kto vie,
čo je v živote dobré pre človeka.
Je to azda (väčší) počet dní jeho márneho života,
ktoré prežíva tieňu podobne?

Ktože vie oznámiť človeku,
čo nastane po ňom pod slnkom?