"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pohroma kobyliek, hl. 1 - 2

Opis navštívenia Izraela. - 1Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Joelovi, synovi Fatuela.

2

Čujte toto, starci,
nakloňte si ucho,
všetci obyvatelia zeme!
Či sa stalo takéto za vašich dní
alebo za dní vašich otcov?

3

Rozprávajte o tom svojim deťom
a vaše deti svojim deťom
a ich deti ďalším pokoleniam!

4

Zvyšok po rezáčovi zožrala kobylka,
zvyšok po kobylke zožral skokan,
zvyšok po skokanovi zožral ničiteľ.

5

Vzbuďte sa, opilci, plačte
a kvíľte, všetci pijani vína,
pre mušt, lebo vám ho spred úst zničili.

6

Lebo do mojej krajiny vystúpil
mocný a nespočetný národ;
jeho zuby sú zuby leva,
hryzáky má ako levica.

7

Moju vinicu obrátil na púšť
a moje figovníky obhrýzol,
úplne ich olúpal a zahodil,
obeleli ich konáre.

8

Kvíľ ako panna odiata vrecovinou
pre muža svojej mladosti!

9

Pokrmové a nápojové obety
zmizli z domu Pánovho,
smútia kňazi, služobníci Pánovi.

10

Spustošené je pole, smúti roľa,
veď je znivočené obilie,
vyschol mušt, olej uvädol.

11

Roľníci sa hanbia, jajkajú vinári
pre pšenicu a jačmeň,
lebo žatva je preč z poľa.

12

Vinič vyschol, figovníky uvädli,
granátniky i palmy a jablone,
všetky stromy poľa vyschli,
áno, zmizla radosť u ľudí.

Výzva k pokániu

13

Opášte sa a nariekajte, kňazi,
kvíľte, služobníci oltára,
poďte, bedlite vo vrecovinách,
sluhovia môjho Boha,
lebo domu Pánovmu sú upreté
obety pokrmu a nápoja.

14

Zasväťte pôst, zvolajte zbor,
zhromaždite starcov, všetkých občanov krajiny
do domu Pána, svojho Boha, a volajte k Pánovi:

15

"Beda tomuto dňu, veď blízo je Pánov deň,
príde ako pohroma od Hromovládcu!

16

Či nie pred naším zrakom hynie pokrm,
z domu nášho Boha radosť a plesanie?"

17

Hnijú semená pod svojimi hrudami,
pusté sú sýpky, rúcajú sa sklady,
lebo obilie vyšlo na hanbu.

18

Ako bučí dobytok! Blúdia čriedy statku,
lebo nemajú pastvy; aj stáda oviec hynú.

Modlitba

19

K tebe, Pane, volám,
lebo oheň strávil stepné lúky
a plameň spálil všetky stromy poľa.

20

I zverina poľa túži po tebe,
lebo vyschli vodné toky
a oheň strávil stepné lúky.