"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Prológ, 1,1-4

Vznešenosť vteleného Božieho Syna. - 1Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. 2V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. 3On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; 4a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.

I. Kristus je väčší ako anjeli, 1,5 - 2,18

Dôkazy z Písma. - 5Veď kedy komu z anjelov povedal:

"Ty si môj syn,
ja som ťa dnes splodil"

a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"?

6A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí:

"Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli."

7Anjelom zasa hovorí:

"On robí svojich anjelov vetrami
a svojich služobníkov ohnivými plameňmi."

8Ale Synovi:

"Tvoj trón, Bože, je na veky vekov
a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.

9

Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť;
preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal
olejom plesania viac ako tvojich druhov."

10A:

"Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem,
aj nebesia sú dielom tvojich rúk.

11

Ony sa pominú, ale ty zostaneš
a všetci sťa odev zostarnú,

12

zvinieš ich ako plášť,
ako odev a zmenia sa.
Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú."

13A kedy ktorému z anjelov povedal:

"Seď po mojej pravici,
kým nepoložím tvojich nepriateľov
za podnožku tvojim nohám"?

14Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?