"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Kresťanská domácnosť. - 1Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. 2Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: 3Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. 4A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

5Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista. 6Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. 7A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré.

9A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán, je v nebi a on nenadŕža nikomu.

Buďte Boží bojovníci. - 10Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

13Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! 14Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! 17A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! 18Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! 19Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, 20ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný.

Záver, 6,21-24

21Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi, 22ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia.

23Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista. 24Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti.