"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pozdrav. - 1Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi: 2Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

I. Tajomstvo spásy a Cirkvi, 1,3 - 3,21

Chválospev na milosť vykúpenia

3

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý nás v Kristovi požehnal
všetkým nebeským duchovným požehnaním.

4

Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil,
aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;

5

on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil,
aby sme sa skrze Ježiša Krista
stali jeho adoptovanými synmi

6

na chválu a slávu jeho milosti,
ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.

7

V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv,
odpustenie hriechov,
podľa bohatstva jeho milosti,

8

ktorou nás štedro zahrnul
vo všetkej múdrosti a rozumnosti,

9

keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle
podľa svojho dobrotivého rozhodnutia,
čo si v ňom predsavzal

10

uskutočniť v plnosti času:
zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko,
čo je na nebi aj čo je na zemi.

V ňom, 11veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, 12aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. 13V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, 14ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.

Modlitba za poznanie spásy. - 15Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, 16neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. 17Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. 18Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, 19a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, 20ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici 21nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. 22Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.