"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pavol - služobník Kristovho tajomstva. - 1Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov… 2Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: 3lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. 4Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. 5Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: 6že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. 7A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci. 8Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, 10aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, 11podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 12V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 13Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.

Pavlova modlitba za veriacich. - 14Preto zohýnam kolená pred Otcom, 15od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: 16nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske, 18mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, 19a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

20A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, 21tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.