"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Hlásaj slovo. - 1Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 3Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 5Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.

Záver, 4,6-22

Dobrý boj som bojoval. - 6Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. 7Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. 8Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.

Osobné správy. - 9Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr. 10Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. 11Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe. 12Tychika som poslal do Efezu. 13Keď prídeš, prines plášť, čo som si nechal v Troade u Karpa, aj knihy, a najmä pergameny. 14Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. 15Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporoval našim slovám.

16Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik; všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. 17Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy; a bol som vyslobodený z tlamy leva. 18Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Pozdravy. - 19Pozdrav Prisku a Akvilu aj Oneziforov dom. 20Erastus zostal v Korinte. Trofima som nechal chorého v Miléte. 21Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou.

Pozdravuje ťa Eubulus, Pudens, Línus, Klaudia a všetci bratia.

22Pán nech je s tvojím duchom. Milosť s vami.