"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Úvod 1,1-5

Pozdrav. - 1Pavol, z Božej vôle apoštol Ježiša Krista podľa prisľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, 2milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, nášho Pána.

Apoštol vzdáva vďaky za Timoteja. - 3Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. 4A keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby ma naplnila radosť. 5Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že aj ty.

Vernosť v Pánovej službe, 1,6 - 2,13

Smelo hlásaj pravdu. - 6Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. 7Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 8Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. 9On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. 10No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom 11a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.

12Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 13Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. 14Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.

15Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes. 16Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu, lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy, 17ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a našiel ma. 18- Nech mu Pán dá, aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. - A aké služby preukázal v Efeze, ty vieš najlepšie.