"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Budúce bludy. - 1Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. 2Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, 3bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, 4zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; 5budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň! 6Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, 7ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. 8Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere. 9Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých.

Horlivosť v apoštolskej práci, 3,10 - 4,5

Vytrvaj v tom, čo ti je zverené. - 10Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, 11prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. 12Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. 13Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.

14Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. 15Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 16Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, 17aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.