"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1Keď Roboam prišiel do Jeruzalema, zhromaždil Júdov a Benjamínov dom, stoosemdesiattisíc vybraných bojovníkov, aby sa dali do boja s Izraelom a vrátili kráľovstvo Roboamovi. 2Vtedy však Pán oslovil Božieho muža Semeiáša: 3"Povedz júdskemu kráľovi, Šalamúnovmu synovi Roboamovi, a všetkým Izraelitom z Júdu a Benjamína: 4Toto hovorí Pán: Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom! Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa!" Keď počuli Pánovu reč, vrátili sa a nešli proti Jeroboamovi.

Roboam. - 5Roboam sa usadil v Jeruzaleme a júdske mestá vybudoval na pevnosti. 6Vybudoval Betlehem, Etam, Tekuu, 7Betsur, Socho, Odolam, 8Gét, Maresu, Zif, 9Adoram, Lachis, Azeku, 10Sarau, Ajalon a Hebron na opevnené mestá na území Júdu a Benjamína. 11Pevnosti zosilnil, dal do nich veliteľov a zásoby, potraviny, olej a víno 12a do každého mesta štíty a kopije. Urobil ich teda veľmi silnými. - Jemu patril Júda a Benjamín.

13Kňazi a leviti, ktorí boli v celom Izraeli, z každého svojho územia sa pripojili k nemu. 14Leviti opustili svoje pastviská a svoje majetky a išli do Júdska a Jeruzalema, lebo ich Jeroboam a jeho synovia zavrhli a nemohli konať kňazskú službu Pánovi. 15Sám si ustanovil kňazov pre výšiny, pre capy a teľce, ktoré porobil. 16Za nimi šli zo všetkých kňazov Izraela tí, čo s oddaným srdcom hľadali Pána, Izraelovho Boha; prichádzali do Jeruzalema obetovať Pánovi, Bohu svojich otcov. 17Tak upevnili júdske kráľovstvo a na tri roky posilnili Šalamúnovho syna Roboama, lebo tri roky kráčali po Dávidovej a Šalamúnovej ceste.

18Roboam si vzal za manželku Mahalatu, dcéru Jerimota, syna Dávida a Abihaily, dcéry Izaiho syna Eliaba. 19Ona mu porodila synov: Jehuša, Somoriáša a Zóma. 20Po nej si vzal Absalomovu dcéru Maáchu, ktorá mu porodila Abiáša, Etaiho, Zizu a Salomita. 21Roboam miloval Absalomovu dcéru Maáchu viac ako všetky svoje ženy - lebo si vzal osemnásť žien a šesťdesiat vedľajších žien a narodilo sa mu dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér -, 22preto Roboam ustanovil za hlavu Abiáša, syna Maáchy, za knieža nad všetkými jeho bratmi, lebo ho zamýšľal urobiť kráľom. 23A všetkých svojich synov preložil do rozličných krajov Júdu a Benjamína, do rozličných opevnených miest, dal im hojné zaopatrenie a nabral im množstvo žien.