"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Spoločenské a stavovské úpravy, 5,1 - 6,19

Úpravy o vdovách. - 1Staršieho nekarhaj, ale ho napomínaj ako otca, mladých ako bratov, 2staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry vo všetkej čistote. 3Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. 4Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým ony učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred Bohom. 5Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. 6Ale tá, čo žije v rozkošiach, je za živa mŕtva. 7A toto prikazuj: aby boli bezúhonné. 8Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

9Za vdovu nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej šesťdesiat rokov, bola manželkou jedného muža 10a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré. 11Mladšie vdovy však odmietaj; lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista, chcú sa vydať; 12a sú odsúdené, lebo porušili prvotnú vernosť. 13Bývajú aj záhaľčivé a zvykajú si chodiť po domoch. A nie sú len záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí. 14Preto chcem, aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie. 15Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom.

16Ak niektorá veriaca má vdovy, nech sa o ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev, aby stačilo pre tie, čo sú naozaj vdovami.

Úpravy o kňazoch. - 17Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. 18Veď Písmo hovorí: "Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu" a "Robotník si zaslúži svoju mzdu." 19Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia. 20Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní. 21Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič, čím by si sa prikláňal k niektorej strane. 22Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý!

23Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína.

24Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom; niektorých iba nasledujú. 25Podobne zjavné sú aj dobré skutky; a tie, čo nie sú také, nemôžu zostať skryté.