"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Falošní učitelia. - 1Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, 2zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; 3zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. 4Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, 5lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou.

6Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil. 7Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj.

Pravá nábožnosť. - Cvič sa v nábožnosti! 8Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 9Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. 10Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. 11Toto prikazuj a uč!

Buď príkladom veriacim. - 12Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote. 13Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu. 14Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších. 15Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. 16Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.