1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Veľkňaz Jozue. - 1Potom mi ukázal veľkňaza Jozueho, ako stojí pred Pánovým anjelom; po jeho pravici stál satan, ktorý chcel naňho žalovať. 2Pán povedal satanovi: "Nech ťa, satan, zavráti Pán, nech ťa zavráti Pán, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či nie je on hlaveň, vytrhnutá z ohňa?" 3Jozue bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. 4Tu sa ozval (anjel) a riekol tým, čo stáli pred ním: "Odnímte mu špinavý odev!" A jemu riekol: "Hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha!" 5Potom povedal: "Dajte mu na hlavu čistý turban!" Dali mu teda na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat; Pánov anjel však stál.

6Potom Pánov anjel dosvedčoval Jozuemu: 7"Toto hovorí Pán zástupov: Ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať moje nariadenia, ty budeš spravovať aj môj dom a budeš strážiť moje nádvoria a dám ti sprievodcov spomedzi týchto, čo tu stoja. 8Čuj teda, veľkňaz Jozue, ty aj tvoji spoločníci, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to muži znamenia. Veď ja privediem svojho sluhu, Výhonok. 9Lebo, hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozueho: na jednom kameni spočíva sedem očí. Ja vyryjem doň ozdobu - hovorí Pán zástupov - a odstránim vinu tejto krajiny v jeden deň. 10V ten deň - hovorí Pán zástupov - budete sa vzájomne povolávať pod vinič a pod figovník."