1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Židia nepoznali Božiu spravodlivosť… - 1Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení. 2Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania; 3keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti. 4Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.

… zvestovanú Mojžišom. - 5Mojžiš píše o spravodlivosti, ktorá je zo zákona: "Človek, ktorý ich bude plniť, bude z nich žiť." 6Ale spravodlivosť, ktorá je z viery, vraví toto: "Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?", totiž priviesť dolu Krista; 7alebo: "Kto zostúpi do priepasti?", totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. 8Ale čo hovorí? "Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci;" totiž slovo viery, ktoré hlásame. 9Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. 11Veď Písmo hovorí:

"Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený."

Židia nemajú výhovorky. - 12Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú:

13Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

14Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané:

"Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť."

16Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí:

"Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?"

17Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

18Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno,

po celej zemi rozlieha sa ich hlas
a ich slová až po hranice sveta.

19Pýtam sa teda: Nepochopil to Izrael? Mojžiš prvý hovorí:

"Vzbudím vo vás žiarlivosť skrze Nie národ:
skrze nerozumný národ vás do hnevu popudím."

20A Izaiáš sa odvažuje povedať: "Našli ma tí, čo ma nehľadali; verejne som sa zjavil tým, čo sa na mňa nedopytovali."

21Izraelu však hovorí: "Celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému."