"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Súd nad Jeruzalemom

1

Beda, neposlušnému, poškvrnenému
a násilníckemu mestu.

2

Nepočúvalo na hlas,
neprijalo výstrahu,
nedôverovalo v Pána,
nevinulo sa k svojmu Bohu.

3

Jeho kniežatá uprostred neho
sú ručiace levy;
jeho sudcovia vlci večerní,
ktorí ráno neobhrýzali.

4

Jeho proroci sú nespoľahliví,
podvodní mužovia;
jeho kňazi znesvätili sväté,
znásilnili zákon.

5

Pán v jeho strede je svätý,
nerobí neprávosť;
ráno čo ráno dáva svoje právo
svetlom, ktoré neubúda;
ale zločinec nepozná hanby.

6

"Vykántril som národy,
spustli ich bašty,
vynivočil som ich ulice,
takže niet chodcov,
vyhubené sú ich mestá,
bez mužov, bez občanov.

7

Riekol som: Azda sa ma budeš báť,
prijmeš výstrahu.
Nezmizne mu spred očí
všetko, čím som ho navštívil.
Lenže hneď zrána bolo podlé
všetko ich konanie.

8

Preto čakajte na mňa
- hovorí Pán -,
na deň, keď povstanem ako svedok.
Lebo je mojím právom
zhromaždiť národy,
pozbierať kráľovstvá,
aby som na ne vylial svoju prchkosť,
celý svoj blčiaci hnev,
veď oheň mojej žiarlivosti
pohltí celú zem.

Čas spásy

9

Lebo vtedy dám národom čisté pery,
aby všetky vzývali meno Pánovo
a slúžili mu spojenými silami.

10

Až spoza riek Etiópie
budú moji ctitelia,
potomci mojich roztratených,
prinášať svoje obety.

11

V ten deň sa nebudeš hanbiť
pre rozličné skutky,
ktoré si proti mne spáchal,
lebo vtedy odstránim sprostred teba
tvojich nadutých chvastúňov
a viac sa nebudeš vyvyšovať
na mojom svätom vrchu.

12

Nechám však v tvojom strede
ľud chudobný a biedny."
Oni budú dôverovať v Pánovo meno.

13

Zvyšky Izraela
nebudú páchať neprávosť
a nebudú hovoriť lož;
v ich ústach sa nenájde
podvodný jazyk.
Oni sa budú pásť a košiariť,
že ich neodstraší nik.

14

Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael,
teš a raduj sa z celého srdca,
dcéra Jeruzalema!

15

Pán zrušil tvoje pokuty,
odvrátil nepriateľa;
kráľom Izraela uprostred teba je Pán,
nešťastia sa viac neobávaj!

16

V ten deň povedia Jeruzalemu:
"Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky!

17

Uprostred teba je Pán, tvoj Boh,
spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania."

18

"Zronených pre sviatky
odstránim z teba,
sú ti ťarchou hanebnou.

19

Hľa, v tom čase skoncujem
s tými, čo ťa utláčali,
zachránim kuľhavého
a pozbieram roztratených,
urobím ich slávnymi a chýrnymi
v celej krajine ich hanby.

20

V tom čase vás privediem,
v tom čase vás pozbieram,
lebo vás urobím slávnymi a chýrnymi
medzi všetkými národmi zeme,
až vám navidomoči
obrátim váš osud" - hovorí Pán.