"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Výstraha Júdsku a Jeruzalemu

1

Zhromaždite a pozbierajte sa,
vy, nehanebný národ,

2

skôr než porodí rozhodnutie
a odletí deň ako pleva.
Skôr než príde na vás
blčiaci Pánov hnev,
skôr než príde na vás
deň Pánovho hnevu.

3

Hľadajte Pána,
všetci pokorní zeme,
ktorí konáte podľa jeho práva,
hľadajte spravodlivosť,
hľadajte pokoru,
možno, že sa schováte
v deň Pánovho hnevu.

Výstraha pohanom

4

Lebo Gaza bude opustená
a Askalon pustatinou,
Azot rozoženú za bieleho dňa
a Akaron vyhubia.

5

Beda obyvateľom pomorského pásu,
národu Kréťanov!
Pánovo slovo je proti vám,
Kanaán, krajina Filištíncov:
"Vyhubím ťa, že nebudeš mať občanov."

6

Pomorský pás bude nivou,
stepou pre pastierov
a košiarom pre stáda.

7

A pomorský pás bude patriť
zvyškom Júdovým, tam sa budú pásť,
v domoch Askalona budú za večera košiariť,
lebo ich navštívi Pán, ich Boh,
a obráti ich osud.

8

"Počul som hanobenie Moabu
a rúhanie synov Amona,
keď znevažovali môj ľud
a rozťahovali sa na jeho území.

9

Preto ako žijem
- hovorí Pán zástupov,
Boh Izraelov -
Moab bude ako Sodoma
a Amončania ako Gomora,
poľom tŕnia, soľnou baňou
a pustatinou naveky.
Zvyšky môjho ľudu ich vyplienia
a ostatok môjho národa sa ich zmocní."

10

Toto ich zastihne pre ich pýchu,
pretože hanobili a vyvyšovali sa
nad národ Pána zástupov.

11

Pán bude hrozný proti nim,
veď vykántri všetkých bohov zeme
a jemu sa bude klaňať každý zo svojej vlasti,
všetky ostrovy národov.

12

"Aj vy, Etiópci…
Tí sú prebodnutí mojím mečom!"

13

Vystrie ruku proti severu
a znivočí Asýrsko,
Ninive urobí opusteným,
vyschnutým ako pustatina.

14

Uprostred neho budú ležať stáda,
húfy rozličných zvierat;
i pelikán a jež
budú nocovať medzi jeho stĺpmi.
Počúvaj! Vresk v oblokoch,
havran na prahu,
lebo cédrové trámy sú vytrhnuté.

15

Toto je mesto, ktoré plesalo,
bývalo bezstarostne
a hovorilo si v srdci:
"Ja som a nikto viac!"
Ako sa stalo pustatinou,
ležiskom zveriny?
Každý, kto popri ňom prejde,
hvízda a máva rukou.