"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné; veď viete, že aj vy máte Pána v nebi!

A vytrvalo sa modlite. - 2V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky! 3Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení, 4aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. 5Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. 6Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.

Záver, 4, 7-18

Osobné správy. - 7Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi, 8ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia, 9s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje.

Pozdravy. - 10Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek - už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, - 11i Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi boli na potechu. 12Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. 13Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. 14Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas. 15Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome. 16Keď sa tento list prečíta u vás, zariaďte, aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi, a vy si zasa prečítajte ten z Laodicey. 17A Archippovi povedzte: "Usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi!"

18Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami.