"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

II. Výstraha pred falošnými učiteľmi, 2,1-23

Apoštolova starostlivosť. - 1Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár, 2aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, 3v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. 4Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami. 5Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista.

V Kristovi máme všetko. - 6Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite: 7v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky! 8Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! 9Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. 10V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. 11V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením hriešneho tela. 12S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 13Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. 14Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. 15Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi.

Proti falošnej askéze. - 16Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj, ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty, 17lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. 18Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní, 19a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané väzivami a spojivami, rastie Božím vzrastom.

20Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, akoby ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadeniam: 21"Nechytaj, ani neokús, ani sa nedotýkaj!"? 22Veď to všetko sa má použiť, a tým zničiť - sú to ľudské príkazy a náuky. 23Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu; ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela.