"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Reči a udalosti z neskoršej doby, hl. 21 - 36

Odpoveď proroka Sedekiášovi. - 1Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi, keď kráľ Sedekiáš poslal k nemu Pášura, syna Makijášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Másiášovho, s odkazom: 2"Vypytuj sa o nás u Pána, lebo babylonský kráľ Nabuchodonozor zaútočil na nás; azda Pán s nami naloží podľa svojich rozličných skutkov zázračných, aby od nás odtiahol." 3Jeremiáš im však odpovedal: "Toto povedzte Sedekiášovi: 4Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Hľa, ja obrátim v ruke vaše vojnové zbrane, ktorými vonku, za múrmi bojujete proti kráľovi Bábelu a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, a zhromaždím ich uprostred tohto mesta. 5A sám budem proti vám bojovať vystretou rukou a mocným ramenom, veľkým hnevom, rozpálený prchlivosťou. 6A porazím obyvateľov tohto mesta, i ľudí, i zvieratá; pomrú na prudký mor. 7A potom - hovorí Pán - Sedekiáša, júdskeho kráľa, jeho sluhov a ľud a tých, ktorých v meste ušetrí mor, meč a hlad, vydám do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora, do rúk ich nepriateľov a do rúk, čo im striehnu na život. I porazí ich bezohľadne ostrím meča, bez ľútosti a bez milosti.

8A tomuto ľudu povedz: Toto hovorí Pán: Hľa, predkladám vám cestu života a cestu smrti. 9Kto ostane v tomto meste, zomrie pod mečom, od hladu alebo na mor; kto však vyjde a poddá sa Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane žiť, korisťou mu bude vlastný život. 10Lebo som si obrátil tvár proti tomuto mestu na nešťastie, nie na blaho - hovorí Pán, dostane sa do rúk babylonského kráľa a on ho spáli ohňom.

Výzva kráľovskému dvoru. - 11A domu júdskeho kráľa povedz: Počujte slovo Pánovo, 12dom Dávidov: Toto hovorí Pán:

Od rána súďte spravodlivo,
vysloboďte utláčaného z rúk násilníka,
aby nevypukol sťa oheň môj hnev
a neblčal neuhasiteľne
pre zločinnosť vašich skutkov.

Proti mestu

13

Hľa, proti tebe som, čo bývaš v údolí,
pevnosť roviny! - hovorí Pán.
Vy vravíte: »Ktože k nám vnikne
a vojde do našich príbytkov?«

14

Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov
- hovorí Pán,
a zapálim oheň v jeho lese,
takže strávi všetko jeho okolie."