"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

III. Mravné ponaučenia, 5,1 - 6,10

Sloboda Božích detí a obriezka. - 1Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. 2Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje. 3A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon. 4Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. 5Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. 6Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.

7Dobre ste bežali. Kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde? 8Toto navádzanie nie je od toho, ktorý vás volá. 9Trochu kvasu prekvasí celé cesto. 10Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete nijako ináč zmýšľať. Ale ten, čo vás mätie, odnesie si trest, nech je to ktokoľvek. 11Ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriezku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža. 12Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí, čo vás mätú!

Sloboda a láska. - 13Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!

14Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" 15Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili.

Žite duchovne. - 16Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. 17Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.

18Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. 19A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 21závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. 22Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

24Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. 25Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. 26Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.