"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

II. Doktrinálna argumentácia, 3,1 - 4,31

Nerozumní Galaťania. - 1Nerozumní Galaťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný! 2Iba to by som sa rád od vás dozvedel: Dostali ste Ducha zo skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery? 3Takí ste hlúpi?! Začali ste Duchom a teraz končíte telom? 4Toľko ste zažili a nadarmo? Keby to bolo len nadarmo! 5A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery?

Abrahámova viera. - 6Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. 7Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. 8Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlní pohanov, preto predpovedalo Abrahámovi: "V tebe budú požehnané všetky národy." 9Teda tí, čo sú z viery, sú žehnaní s veriacim Abrahámom. 10No všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, veď je napísané: "Prekliaty je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe Zákona, aby to konal." 11A je zjavné, že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiť z viery. 12Zákon však nie je z viery, ale kto ich bude plniť, bude z nich žiť. 13Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané: "Prekliaty je každý, kto visí na dreve," 14aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbeného Ducha.

15Bratia, hovorím to po ľudsky: Už potvrdený ľudský závet nik neruší, ani k nemu nič nepridáva. 16Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu. Nehovorí: "A potomkom," akoby šlo o mnohých, ale o jedného: "A tvojmu potomstvu," a ním je Kristus. 17Ale hovorím toto: Zmluvu potvrdenú Bohom neruší zákon, vydaný po štyristotridsiatich rokoch, aby tak zmaril prisľúbenie. 18Lebo ak je dedičstvo zo zákona, už nie je z prisľúbenia. Ale Abrahámovi ho Boh daroval skrze prisľúbenie.

Dočasná úloha zákona. - 19Načo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky, kým nepríde potomstvo, ktorému bolo dané prisľúbenie, a bol vyhlásený skrze anjelov rukou prostredníka. 20Ale niet prostredníka tam, kde ide o jedného; a Boh je jeden. 21Je teda zákon proti Božím prisľúbeniam? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživovať, potom by spravodlivosť bola naozaj zo zákona. 22Ale Písmo uzavrelo všetko pod hriech, aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista.

23No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. 24A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. 25Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi. 26Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. 27Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. 28Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. 29A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.