"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Povzbudenie do modlitby. - 1Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u vás 2a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí; lebo nie všetci veria. 3Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.

4Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme. 5Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.

Povzbudenie do riadnej práce. - 6Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. 7Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, 8ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 9Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. 10Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. 11Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. 12Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. 13Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra. 14Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí. 15No za nepriateľa ho nepovažujte, ale napomínajte ho ako brata.

Požehnanie a pozdrav. - 16Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.

17Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste; takto píšem. 18Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.