"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Čo bude predchádzať Pánov príchod. - 1Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, 2nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. 3Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha.

5Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? 6A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. 7Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža.

8Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; 9toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi 10a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. 11A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži 12a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.

Povzbudenie do vytrvalosti vo viere. - 13My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvätení Duchom a vierou v pravdu, 14k čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

15A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom. 16Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, 17nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove.