"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Úvod, 1,1-9

Pozdrav. - 1Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes 2Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: 3Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

Apoštol vzdáva vďaky za Korinťanov. - 4Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. 5Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, 6tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, 7takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. 8On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 9Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

I. Rozdelenie a pohoršenia, 1,10 - 6,20

1. Roztržky v korintskej cirkvi, 1,10 - 4,21

Rozkol medzi veriacimi. - 10Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. 11Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. 12Myslím na to, že každý z vás hovorí: "Ja som Pavlov", "Ja Apollov", "Ja zasa Kéfasov", "A ja Kristov".

13Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení? 14Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gája, 15aby nik nemohol povedať, že ste pokrstení v mojom mene. 16Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil. 17Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž.

Múdrosť kríža. - 18Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 19Veď je napísané:

"Múdrosť múdrych zmarím
a rozumnosť rozumných zavrhnem."

20Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 21Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. 22Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, 23my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, 24ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť. 25Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.

26Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených, 27ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; 28čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, 29aby sa pred Bohom nik nevystatoval. 30Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, 31aby, ako je napísané: "Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi."