"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. 3Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. 4Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

Prameň viery. - 5Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? 6On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. 7Lebo traja sú, čo svedčia: 8Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. 9Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. 10Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. 11A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. 12Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.

Záver, 5,13-21

13Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna.

Modlitba s dôverou. - 14A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. 15A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.

Modlitba za hriešnikov. - 16Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, že sa treba zaň modliť. 17Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Zhrnutie listu. - 18Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne. 19Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého. 20A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život. 21Deti moje, chráňte sa modiel!