"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Chrániť sa antikrista a zlého sveta. - 1Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. 2Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. 3Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete. 4Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. 5Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. 6My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.

III. Z prameňov lásky a viery, 4,7 - 5,12

Prameň lásky. - 7Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. 8Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. 9A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. 10Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

11Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. 12Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 13A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. 14A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. 15Kto vyzná: "Ježiš je Boží Syn," ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 16A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

17Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. 18V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

19My milujeme, pretože on prvý miloval nás. 20Ak niekto povie: "Milujem Boha," a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. 21A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.