"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Starostlivosť o stráženie mesta. - 1Keď bol múr dobudovaný a keď som osadil vráta, boli ustanovení vrátnici, speváci a leviti. 2Svojmu bratovi Chananimu a veliteľovi pevnosti Chananiášovi som zveril hlavné velenie nad Jeruzalemom, lebo on bol mužom dôveryhodným a bohabojnejším ako mnohí iní. 3Vydal som im rozkaz: "Neotvárať jeruzalemské brány, až keď už hreje slnko! Vráta treba zatvárať a zamykať závorami, kým tam ešte stoja! Majú tiež stavať stráže z Jeruzalemčanov, každého na jeho stanovište, každého oproti jeho domu!"

Súpis ľudu, ktorý sa vrátil zo zajatia. - 4Mesto bolo rozsiahle a veľké, ale bývalo v ňom málo ľudí. Ešte neboli postavené domy. 5Preto mi Boh vnukol zhromaždiť a spísať podľa príslušnosti k rodu šľachtu kniežatá a ľud. A tu som našiel záznam o rode tých, ktorí prišli prví. Našiel som v ňom zápis:

Vodcovia. - 6Toto sú tí príslušníci provincie, ktorí prišli zo zajatia vo vyhnanstve, ktorých babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol a vrátili sa do Jeruzalema alebo do Judey, každý do vlastného mesta, 7tí, čo prišli so Zorobábelom, Jozuem, Nehemiášom, Azariášom, Rámiášom Nachamanim, Mardochejom, Bilšanom, Misperetom, Bigvaiom, Nechumom a Bánom.

Pospolitý ľud. - Počet mužov izraelského ľudu: 8Farošových potomkov dvetisícstosedemdesiatdva, 9Šefatiášových tristosedemdesiatdva, 10Arachových šesťstopäťdesiatdva, 11Fachat-Moabových po Jozuem a Joabovi dvetisícosemstoosemnásť, 12Elamových tisícdvestopäťdesiatštyri, 13Zatuových osemstoštyridsaťpäť, 14Zakajových sedemstošesťdesiat, 15Binuiho šesťstoštyridsaťosem, 16Bebaiho šesťstodvadsaťosem, 17Azgadových dvetisíctristodvadsaťdva, 18Adonikamových šesťstošesťdesiatsedem, 19Bigvaiho dvetisícšesťdesiatsedem, 20Adinových šesťstopäťdesiatpäť, 21Aterových z Ezechiášovej strany deväťdesiatosem, 22Chašumových tristodvadsaťosem, 23Besaiho tristodvadsaťštyri, 24Charifových stodvanásť, 25Gabaoncov deväťdesiatpäť, 26Betlehemčanov a Netofančanov stoosemdesiatosem, 27Anatotčanov stodvadsaťosem, 28Betazmavčanov štyridsaťdva, 29Kirjatiarimčanov, Kefirčanov a Bérotčanov sedemstoštyridsaťtri, 30Ramčanov a Gabaanov šesťstodvadsaťjeden, 31Michmasčanov stodvadsaťdva, 32Betelčanov a Haičanov stodvadsaťtri, 33Novonebanov päťdesiatdva, 34Novoelamčanov tisícdvestopäťdesiatštyri, 35Charimčanov tristodvadsať, 36Jerichovčanov tristoštyridsaťpäť, 37Lodčanov, Chadidčanov a Onočanov sedemstodvadsaťjeden, 38Senaanov tritisícdeväťstotridsať.

Kňazi. - 39Kňazov z Jedaiášovej krvi, Jozueho vetvy, deväťstosedemdesiattri, 40Imerovej tisícpäťdesiatdva, 41z Paschurovej tisícdvestoštyridsaťsedem, 42z Charimovej tisícsedemnásť.

Leviti. - 43Levitov, Jozueho potomkov po Kadmielovi, Hodevášovej vetvy, sedemdesiatštyri.

Speváci. - 44Spevákov, Asafových potomkov, stoštyridsaťosem.

Vrátnici. - 45Vrátnikov, Šalumových, Aterových, Talmonových, Akubových, Chatitových a Šobaiho potomkov, stotridsaťosem.

Nevoľníci chrámu. - 46Nevoľníkov chrámu, potomkov Sichaových, Chasufových, Tabaotových, 47Kerosových, Siaových, Fadonových, 48Lebanových, Chagabových, Šalmiho, 49Chananových, Gidelových, Gacharových, 50Reaiášových, Resinových, Nekodových, 51Gazamových, Uzaových, Faseachových, 52Besaiho, Meunimových, Nefišesimových, 53Bakbukových, Chakufových, Charchurových, 54Baslitových, Mechidových, Charšaových, 55Barkosových, Siserových, Tamachových, 56Nesiachových a Chatifaových; 57z potomkov Šalamúnových služobníkov: potomkov Sotaiho, Sofertových, Feridových, 58Jálových, Darkonových, Gidelových, 59Šefatiášových, Chatilových, Pochertových z Hasebaima a Amonových; 60všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo spolu tristodeväťdesiatdva.

Ľudia bez rodových preukazov. - 61Aj títo vyšli z Tel-Melacha, Tel-Charše, Kerubu, Adonu a Imeru, lenže nevedeli preukázať čeľaď svojich otcov a svoj pôvod, či sú totiž z Izraela, 62šesťstoštyridsaťdva Delaiášových, Tobiášových a Nekodových potomkov.

63Z kňazov Chabaiášovi a Hakosovi potomkovia, ďalej potomkovia Berzelaiho, ktorý si vzal za ženu z dcér Galaádčana Berzelaiho a bol nazvaný ich menom. 64Títo hľadali svoj zápis o rodovej príslušnosti, ale pretože nenašli, vylúčili ich z kňazstva. 65Kráľov námestník im zakázal jesť zo svätosvätých vecí, dokiaľ nebude zasa stáť kňaz s urim a tumim.

Úhrn osôb a zvierat. - 66Celé toto spoločenstvo do jedného počítalo štyridsaťdvatisíctristošesťdesiat, 67okrem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedemtisíctristotridsaťsedem; ďalej s nimi bolo dvestoštyridsaťpäť spevákov a speváčok. 68Koní mali sedemstotridsaťšesť, mulíc dvestoštyridsaťpäť, 69tiav štyristotridsaťpäť a oslov šesťtisícsedemstodvadsať.

Dary na chrám. - 70Poniektorí náčelníci rodov venovali na stavebné dielo. Kráľov námestník dal do pokladu tisíc drachiem zlata, päťdesiat čiaš, päťstotridsať kňazských sukní. 71Podajedni náčelníci rodov venovali na stavebný poklad dvadsaťtisíc drachiem zlata a dvetisíc dvesto mín striebra. 72Toho, čo dal ostatný ľud, bolo dvadsaťtisíc drachiem zlata, dvetisíc mín striebra a šesťdesiatsedem kňazských sukní.

73Tak sa teda osadili kňazi, leviti, vrátnici, speváci a niektorí z ľudu, chrámoví nevoľníci a celý Izrael vo svojich mestách. A keď nastal siedmy mesiac - Izraeliti bývali už vo svojich mestách.