"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Eschatologická reč, 13,1-37

Úvod. - 1Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: "Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!" 2Ježiš mu vravel: "Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené." 3Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtali sa ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej: 4"Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa toto všetko začne plniť."

Začiatok útrap. - 5Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 6Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »To som ja.« A mnohých zvedú. 7Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 8Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude začiatok útrap.

Prenasledovanie učeníkov. - 9Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. 10Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. 11Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý. 12Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. 13Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Znamenia konca Jeruzalema. Veľké súženie. - 14Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť - kto číta, nech pochopí -, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 15kto bude na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiaľ, 16a kto bude na poli, nech sa nevracia nazad zobrať si oblek. 17Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 18Modlite sa, aby to neprišlo v zime, 19lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude. 20A keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. 21Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je,« neverte. 22Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 23Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred.

Druhý príchod Krista. - 24V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.

26Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Poučenie od figovníka. - 28Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 29Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 30Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 31Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 32Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.

Výzva na bdelosť. - 33Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. 34Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. 35Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. 36Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! 37A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!"