"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Sme Boží služobníci. - 1Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. 2Veď hovorí:

"V milostivom čase som ťa vyslyšal
a v deň spásy som ti pomohol."

Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! 3Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola bez hany. 4Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, 5pod ranami, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a v pôstoch; 6v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske, 7v slove pravdy, v Božej moci; zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, 8slávou aj potupou, zlou aj dobrou povesťou; ako zvodcovia, ale pravdiví, 9ako neznámi, a predsa dobre známi, akoby zomierajúci, a hľa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení, 10akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí.

Výstraha pred pohanstvom. - 11Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. 12Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta. 13Hovorím ako svojim deťom: Odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy.

14Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh:

"Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť,
budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

17

A preto vyjdite spomedzi nich,
oddeľte sa, hovorí Pán,
a nečistého sa nedotýkajte;
a ja vás prijmem

18

a budem vaším Otcom
a vy budete mojimi synmi a dcérami,
hovorí všemohúci Pán."